Costul opțiunii care este determinat de raport

B: Tabelul menționează numai documentele justificative care sunt vizate de utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentelor furnizate de statele membre. Caseta 3 prezintă un exemplu în acest sens.

Он не желал признавать, что Хилвар интеллектуально превосходит. Но, без сомнения, присущий Хилвару дар обращаться с животными распространялся даже на это фантастическое существо. Более того, оно, как видно, не осталось безучастным. Его речь стала в ходе разговора более отчетливой, из резкой, почти грубой она превратилась в пространную и информативную. Пока Хилвар собирал невероятную историю воедино, Элвин потерял ощущение времени.

Caseta 3 Aplicarea unei rate forfetare pentru contribuțiile sociale în Suedia Consiliul pentru Agricultură al Suediei, în cooperare cu Consiliul pentru Fondul Social European din Suedia și cu Agenția pentru Creștere Economică și Regională din Suedia, a fixat o rată comună pentru contribuțiile sociale. În Suedia, majoritatea proiectelor includ salarii și, prin urmare, și contribuții sociale.

Aceste costuri variază în funcție de tipul de contract și de vârstă; ele pot implica mai multe facturi emise de multiple organizații și necesită, de regulă, calcule complexe. În trecut, un număr mare costul opțiunii care este determinat de raport beneficiari de mici dimensiuni nu solicitau rambursarea acestor contribuții, deoarece demersul era considerat a fi prea complicat.

Această imagine arată documentele care erau depuse de un beneficiar pentru o singură cerere de plată în perioadacând contribuțiile sociale nu se rambursau pe baza unei rate forfetare. Aceasta presupune eforturi suplimentare, care nu sunt necesare atunci când finanțările nerambursabile sunt plătite pe baza costurilor suportate. Pentru a determina dacă timpul sau costurile necesare pentru elaborarea metodologiei și efectuarea calculelor sunt proporționale cu economiile de timp care pot fi obținute în cursul întregii perioade, Curtea a realizat interviuri cu autoritățile din statele membre vizitate și a examinat documentația acestora referitoare la metodologie și la calcule.

Acest articol sau această secțiune are bibliografia incompletă sau inexistentă. Puteți contribui prin adăugarea de referințe în vederea susținerii bibliografice a afirmațiilor pe care le conține. Costul de oportunitate reprezintă valoarea celei mai bune dintre șansele sacrificate, la care se renunță atunci când se face o alegere oarecare. Este valoarea sacrificiilor alegerilor efective, în condițiile resurselor date. Costul de oportunitate al unui bun este dat de ceea ce se sacrifica pentru a obtine acest bun.

Caseta 4 prezintă un exemplu al volumului de muncă implicat în elaborarea metodologiei. Caseta 4 Autoritatea de management din Insulele Canare și-a elaborat propria metodologie pe plan intern Autoritatea de management din Insulele Canare a stabilit costuri unitare pentru opt categorii de costul opțiunii care este determinat de raport în exploatații agricole irigații, adaptarea exploatațiilor, material vegetal, clădiri ale exploatației agricole, infrastructură generală, sere și alte infrastructuri, utilaje agricole și dotări generale.

Fiecare dintre aceste categorii cuprinde mai multe subcategorii până la 49 per categorie, în total ; autoritățile din Insulele Canare au calculat un cost unitar pentru fiecare astfel de subcategorie.

Documentul care descrie metodologia are de pagini și conține trimiteri la alte documente disponibile doar în format electronic. Explicația cea mai frecventă invoca gama extrem de variată a proiectelor și a beneficiarilor pentru care se acorda sprijin. Șase 14 dintre cele 20 de autorități în cauză au menționat sarcina administrativă și consumul de timp care era necesar pentru procesul de elaborare a unor metodologii.

În pofida volumului de muncă în plus sau a costurilor suplimentare pe care le presupune dezvoltarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, autoritățile de management din statele membre vizitate au considerat că merita să se investească în elaborarea metodologiei pentru aceste opțiuni, având în vedere beneficiile scontate în materie de costul opțiunii care este determinat de raport și de economie de timp la nivelul administrației și la nivel de beneficiar în timpul implementării.

Dacă aceste opțiuni sunt gata de utilizare pentru autoritățile statelor membre fără ca acestea să trebuiască să elaboreze metodologii sau calcule, ele sunt denumite opțiuni standard. A se vedea caseta 5 pentru exemple de opțiuni standard care sunt disponibile în prezent pentru sprijinul pentru dezvoltare rurală Costurile cu personalul: autoritățile statelor membre pot să calculeze remunerația pe oră prin împărțirea celor mai recente costuri brute documentate pentru un an în legătură cu angajarea de personal la 1  de ore.

Acest sistem prezintă avantaje deosebite pentru autoritățile statelor membre, deoarece acestea nu trebuie să elaboreze nicio metodologie, dar pot profita de beneficiile unor proceduri simplificate de solicitare a finanțării și de plată.

Curtea a analizat schimbările care venituri serioase din rețea în aceste controale atunci când plățile se efectuează cu ajutorul opțiunilor simplificate în materie de costuri, prin examinarea legislației aplicabile 16a procedurilor instituite de statele membre și a verificărilor efectuate atât în cazul proiectelor pentru care s-a apelat la aceste opțiuni pentru efectuarea plăților, cât și în cazul proiectelor pentru care nu s-au utilizat astfel de opțiuni.

  • Program de bani
  • Raport special: Noile opțiuni pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare rurală
  • Cum să faci bani în pavlodar
  • Cost de oportunitate - Wikipedia
  • Когда с вопросами и ответами покончат, ему сообщат результаты.

Tabelul 2 oferă exemple în acest sens. B: Tabelul menționează numai controalele administrative care sunt implicate de utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri.

Cost de oportunitate

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. În cazul în care plățile se bazează pe opțiuni simplificate în materie de costuri, agențiile de plăți economisesc timp în etapa cererii de plată, grație faptului că nu trebuie să verifice facturi sau dovezi de plată.

Astfel, agenția compară operațiunea încheiată cu operațiunea pentru care a fost acordat sprijin și efectuează, de regulă, o vizită pentru a verifica dacă operațiunea a fost efectiv finalizată Recurgerea la opțiuni simplificate în materie de costuri nu modifică în niciun fel aceste verificări.

Statele membre au posibilitatea de a decide ele însele modul în care desfășoară această verificare.

Numeroase state recurg la efectuarea de vizite la beneficiari pentru a verifica cantitățile și pentru a se asigura că operațiunea finalizată este conformă cu decizia de acordare a sprijinului.

În cazul operațiunilor care nu sunt vizitate, statele membre trebuie să găsească alte mijloace pentru verificarea cantităților implicate și a realității operațiunii. De exemplu, agenția de plăți din Insulele Canare apelează la registre ale vehiculelor agricole pentru a verifica cui aparțin acestea, iar Danemarca utilizează imagini prin satelit pentru a verifica existența instalațiilor de stocare a gunoiului de grajd.

Toate cele șase programe de dezvoltare rurală selectate 19 în vederea efectuării vizitelor de audit utilizează rate forfetare pentru costurile indirecte, iar autoritățile statelor membre au menționat această metodă ca un bun exemplu de simplificare.

opțiune de apel și opțiuni de vânzare

Caseta 6 prezintă un exemplu în acest sens. Caseta 6 Exemplu de documentație pentru costurile indirecte În Flandra, Curtea a comparat cereri de plată, inclusiv documentele justificative anexate acestora, atât din perioada dinainte, cât și din perioada de după introducerea ratelor forfetare. În cazul primei categorii de cereri, Curtea a identificat un exemplu de element de cost, în valoare de 12 euro, pentru care se furnizaseră nouă documente justificative.

Atunci când se utilizează rate forfetare, beneficiarii nu au obligația de a prezenta astfel de documente și autoritățile statelor membre nu au obligația de a le verifica. În perioada precedentă, verificarea fiecărei facturi în timpul controalelor privind costurile indirecte necesita cel puțin 10 minute.

  1. Opțiune contabilitate premium
  2. Этой властью он все еще обладал.
  3. По меркам Элвина Хилвар был откровенно некрасив, и какое-то время он сознательно избегал .

În cazul în care un beneficiar solicita rambursarea costurilor cu chiriile pentru o perioadă de un an, administratorul trebuia să verifice 12 facturi și dovezi de plată, lucru care lua aproximativ de minute. Cu toate acestea, investițiile care trebuie realizate în prealabil de autoritatea de management pentru a elabora o metodologie referitoare la aceste opțiuni trebuie să fie proporționale cu economiile de timp pe care aplicarea opțiunilor este preconizată să le genereze pentru autorități și pentru beneficiari.

opțiuni binare unicredit

Acesta este unul dintre motivele care explică gradul redus al adoptării opțiunilor simplificate în materie de costuri în cadrul politicii de dezvoltare rurală, așa cum se arată mai jos la punctele 48 - 50 și 55 - O bună utilizare a opțiunilor simplificate în materie de costuri poate contribui la ținerea sub control a costurilor pentru proiectele de dezvoltare rurală 29 În cazul proiectelor finanțate pe baza rambursării costurilor suportate, autoritățile naționale au obligația de a verifica, în etapa aprobării, dacă sunt rezonabile costurile preconizate.

Diverse rapoarte întocmite atât de DG AGRI, cât și de Curte au evidențiat deficiențe la nivelul acestor verificări a se vedea caseta 7. Caseta 7 Caracterul rezonabil al costurilor în cazul în care plata finanțărilor nerambursabile se face pe baza costurilor suportate În cazul proiectelor pentru care sprijinul se acordă pe baza rambursării costurilor suportate și plătite, autoritățile naționale verifică, de regulă, dacă sunt rezonabile costurile declarate pentru proiect: a prin examinarea ofertelor prezentate de către solicitant împreună cu cererea de finanțare sau b prin compararea acestora cu prețuri de referință În trecut, Curtea a pus deja sub semnul întrebării 22 dacă Comisia și autoritățile statelor membre utilizează modalitățile cele mai eficace pentru a menține sub control costurile aferente finanțărilor acordate pentru dezvoltarea rurală.

O utilizare eficace a acestor opțiuni poate ține sub control costurile proiectelor de dezvoltare rurală. Costul opțiunii care este determinat de raport a se reuși acest lucru, este necesar ca opțiunile simplificate în materie de costuri să fie stabilite la nivelul adecvat, pe baza unei metodologii solide, să fie revizuite periodic și să fie actualizate atunci când este necesar.

Existența unor erori la nivelul calculelor ar însemna că toate proiectele care utilizează ratele respective sunt afectate de aceeași eroare. Curtea a identificat exemple pozitive de metodologie și de calcule, … 31 Curtea a procedat la examinarea metodologiilor elaborate de statele membre vizitate.

robot de tranzacționare bazat pe neuronal

S-a observat că majoritatea măsurilor sprijinite prin FEADR în perioada sunt similare cu cele sprijinite în perioada Prin urmare, multe state membre au acces la date istorice privind costurile efectiv suportate și plătite pentru operațiuni desfășurate în perioada anterioară.

În caseta 8 este prezentat un exemplu de costuri unitare fixate pe baza datelor istorice. Caseta 8 Metodologie bazată pe date istorice în Danemarca Anumite zone prezintă o importanță deosebită pentru biodiversitate.

În Danemarca, fermierii primesc sprijin, pe baza unor costuri unitare, pentru a îngrădi astfel de zone pentru pășunat. Autoritățile daneze au utilizat date provenind din proiecte anterioare pentru a defini aceste costuri unitare.

Calculul acestora se bazează pe ofertele cu cel mai mic preț care au fost depuse împreună cu 82 de cereri de finanțare din perioada Autoritățile au defalcat ofertele depuse pentru respectivele cereri de finanțare în oferte pentru garduri cu fire 52 de oferte și oferte pentru garduri cu fire 30 de oferte și au calculat costurile unitare făcând o medie a acestor oferte.

opțiuni binare tragerea cursului

Dacă, pentru un anumit tip de cheltuieli, erau costul opțiunii care este determinat de raport mai puțin de 20 de oferte de bună calitate, autoritățile procedau la un studiu de piață. Ele au analizat, de asemenea, distribuția datelor pentru a garanta tratamentul echitabil al beneficiarilor și au ajuns la concluzia că variațiile la nivelul costurilor între diferite costul opțiunii care este determinat de raport și pentru diferitele materiale utilizate nu erau suficient de mari pentru a justifica diversificarea pe această bază a opțiunilor simplificate în materie de costuri.

risc de opțiune

Autoritățile daneze intenționează să evalueze necesitatea de a-și actualiza calculul pentru opțiunile simplificate în materie de costuri înainte de fiecare rundă anuală de depunere a cererilor de finanțare și analizează posibilitatea de a ajusta aceste opțiuni în funcție de un indice al prețurilor.

Motivul este acela că, atunci când agențiile de plăți trec la efectuarea plăților pe baza opțiunilor simplificate în materie de costuri, ele încetează să colecteze informații privind costurile reale.

F h şi sunt valori ale distribuţiei normale standard, ele reprezentând probabilităţi ce variază între 0 şi 1.

Prin urmare, este posibil ca agențiile să nu aibă la dispoziție date relevante pentru a-și actualiza calculele. Din această cauză, autoritățile din Saxonia Germania au apelat la consultanți pentru a elabora noi metodologii bazate pe date ale unor experți externi pentru a-și actualiza opțiunile simplificate în materie de costuri atunci când nu mai sunt disponibile date istorice.

Auditorii trebuie să aibă acces la datele care stau la baza calculului opțiunilor simplificate în materie de costuri atât timp cât acestea sunt în uz Curtea a selectat anumite elemente individuale ale calculelor și le-a urmărit până la sursa datelor pentru a le determina caracterul verificabil.

semnale binare 60 de secunde

În alte cazuri, Curtea a identificat însă probleme în ceea ce privește caracterul verificabil al unora dintre metodologiile elaborate pentru costuri unitare. Auditorii DG AGRI au ajuns la constatări similare privind caracterul verificabil în urma a două 25 dintre cele șase audituri pe care le-au efectuat până în prezent cu privire la opțiunile simplificate în materie de costuri.

În Suedia, autoritatea de management nu avea acces la datele care stăteau la baza unora dintre calcule, bazându-se în schimb pe evaluări independente.

Utilrecenzii