Dicționar de tranzacționare

Admiterea la tranzacţionare

oferte de muncă de la domiciliu în milano opțiuni binare brokeri polonezi

Dictionar termeni bursieri 1. Poate fi ordinara, caz in care se va prescurta A. Actionar - orice persoană fizică sau entitate legală care se supune dreptului public sau privat, care deţine, direct sau indirect: a acţiuni ale emitentului, în nume propriu şi pe seama sa; b acţiuni ale emitentului, în nume propriu, dar pe seama altei persoane fizice sau entităţi legale; c certificate de depozit reprezentând valori mobiliare, caz în care titularul certificatului de depozit este considerat deţinătorul acţiunilor reprezentate de certificat; dicționar de tranzacționare.

Comentarii despre Admiterea la tranzacţionare

Informaţii esenţiale - informaţii fundamentale şi structurate în mod corespunzător care trebuie furnizate investitorilor pentru a dicționar de tranzacționare permite să înţeleagă natura şi riscurile aferente emitentului, garantului şi valorilor mobiliare care le sunt oferite sau care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi, fără a aduce atingere prevederilor art. Cu privire la ofertă şi la valorile mobiliare în cauză, informaţiile esenţiale includ următoarele elemente: a o scurtă descriere a riscurilor freebitcoin satoshi emitentului şi eventualilor garanţi şi a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv activele, pasivele şi situaţia financiară; b o descriere succintă a riscurilor asociate şi a caracteristicilor esenţiale ale investiţiei în valorile mobiliare în cauză, inclusiv orice drepturi aferente acestor valori mobiliare; c condiţiile generale ale ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute investitorului de emitent sau de ofertant; d detalii privind admiterea la tranzacţionare; e motive ale ofertei şi destinaţia prevăzută a veniturilor rezultate în urma ofertei; 9.

utilizați opțiuni opțiune de traducere acordată

Instrumente ale pieţei monetare - categoriile de instrumente care se tranzacţionează în mod obişnuit pe piaţa monetară, precum certificatele de trezorerie, certificatele de depozit şi efectele de comerţ, cu excepţia instrumentelor de plată; Intermediari - societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de A.

Investitori calificaţi - persoanele care, potrivit reglementărilor A. Firmele de investiţii şi instituţiile de credit informează emitentul, la cerere, cu privire la clasificarea lor, fără a aduce atingere legislaţiei relevante privind protecţia datelor; Loc de tranzacţionare - o piaţă reglementată, un sistem multilateral de tranzacţionare sau un sistem organizat de tranzacţionare; Ofertă publică de valori mobiliare - comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă dicționar de tranzacționare suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare.

Această definiţie se aplică, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari; Organism de plasament colectiv, altul decât cel de tip închis - fondurile deschise şi societăţile de investiţii: a care au drept obiect plasamentul colectiv al fondurilor sfaturi pentru investiții în valută de la public şi a căror funcţionare se supune principiului repartizării riscurilor şi b ale căror titluri de participare sunt, la cererea deţinătorilor acestora, răscumpărate sau dicționar de tranzacționare, direct sau dicționar de tranzacționare, dicționar de tranzacționare baza activelor acestor organisme; Persoană controlată - orice persoană juridică: a în care o persoană fizică sau o entitate legală deţine majoritatea drepturilor de vot sau b în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere, fiind, în acelaşi timp, acţionar sau asociat al persoanei în cauză sau c în care o persoană fizică sau o entitate legală este acţionar sau asociat şi controlează singură, în temeiul unui acord dicționar de tranzacționare cu alţi acţionari sau asociaţi ai persoanei în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor sau d asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă sau un control; Persoane care acţionează în mod concertat - persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent; Sistem multilateral de tranzacţionare, denumit în continuare SMT - un sistem multilateral operat de o firmă de investiţii sau de un operator de piaţă care reuneşte, în cadrul sistemului şi în conformitate cu normele sale nediscreţionare, interese multiple de vânzare şi cumpărare de instrumente financiare ale unor terţe părţi, într-un mod care conduce la încheierea de contracte; Sistem organizat de tranzacţionare, denumit în continuare SOT - un sistem multilateral care nu este o recenzii video opțiuni binare reglementată sau un SMT şi în cadrul căruia pot interacţiona multiple interese de dicționar de tranzacționare şi cumpărare de obligaţiuni, produse financiare structurate definite conform art.

Societate-mamă - societate care controlează una sau dicționar de tranzacționare multe filiale; Titluri de capital - acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a conversiei lor sau a exercitării drepturilor conferite de ele, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o dicționar de tranzacționare care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent; Valori mobiliare - clasele de instrumente financiare care pot fi negociate pe piaţa de capital, cu excepţia instrumentelor de plată ca, de exemplu: a acţiuni emise de societăţi şi alte titluri de valoare dicționar de tranzacționare acţiunilor emise de societăţi, precum şi certificatele de depozit având ca suport acţiuni; b obligaţiuni şi alte titluri de datorie securitizate, inclusiv certificatele de depozit având ca suport astfel de titluri; c orice alte titluri de valoare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori mobiliare sau care conduc la o decontare în numerar, stabilită în raport cu valori mobiliare, monede, rate ale dobânzii sau rentabilităţii, mărfuri sau alţi indici ori unităţi de măsură.

copiați comenzile forex cum să jucați în mod eficient opțiunile binare

Utilrecenzii